top of page

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden van Tjar wordt verstaan onder:
“Bestelling”. : aanbod van Koper aan Tjar tot het doen leveren van Producten;
“Producten” : alle kleding en aanverwante producten die door Tjar aan Koper worden verkocht of gratis, al dan niet voor promotionele doeleinden, ter beschikking worden gesteld;
“Koper” : een wederpartij onder een overeenkomst met Tjar inzake de koop en verkoop van Producten;
“Modelformulier Herroeping” : het in Bijlage I van deze algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping, en
“Tjar” : Tjar, een eenmanszaak gevestigd en kantoorhoudende te (1165 MK) Halfweg (gemeente Haarlemmermeer) aan de Haarlemmerstraatweg 79, Unit BB15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 74845470.

 

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Tjar rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Producten aan Koper verkoopt en levert.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Tjar behoudt zich evenwel het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Koper wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Tjar zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Kennelijke vergissingen, druk- en/of zetfouten binden in aanbiedingen en andere uitingen van Tjar binden haar niet.
3.2 Tjar is nimmer verplicht bestellingen van Koper te aanvaarden en/of uit te voeren.
3.3 Alle offertes worden gedurende één (1) maand gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt. Via de website of eventuele nieuwsbrieven vermelde prijzen zijn tenminste geldig tot de dag waarop de (prijs)uiting is gedaan.
3.4 Een overeenkomst tussen Tjar en Koper komt tot stand op het moment dat Tjar de Bestelling van Koper aanvaardt, al dan niet door feitelijke uitvoering van de Bestelling door Tjar.

 

4. Prijs & bezorgkosten
4.1 De door Tjar gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die van kracht zijn op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst tussen Tjar en Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De door Tjar gehanteerde prijzen zijn in de euro valuta en exclusief omzetbelasting (BTW), accijnzen en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij door Tjar expliciet anders wordt aangegeven.
4.3 De door Tjar gehanteerde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders wordt aangegeven.
4.4 Tjar heeft het recht om de overeengekomen prijzen voor levering te verhogen op grond van verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven van de Producten en/of de grondstoffen die voor de productie van de Producten nodig zijn en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.5 Indien Koper niet akkoord wenst te gaan met een door Tjar op basis van artikel 4.4 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven, is Koper gerechtigd binnen veertien (14) dagen na bedoelde kennisgeving van Tjar ter zake de prijswijziging de overeenkomst schriftelijk door ontbinding te beëindigen.

 

5. Levering & leveringstermijnen
5.1 De Producten worden (af)geleverd direct over de drempel van het door Koper opgegeven afleveradres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Koper, dan wel een derde die bevoegd is de Producten namens Koper in ontvangst te nemen, weigert de Producten aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van Koper en gaat desalniettemin het risico op dat moment over op Koper.
5.2 Tjar is gerechtigd de Producten in deelleveringen te leveren.
5.3 Alle door Tjar genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Tjar niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn zal Tjar de Producten zo spoedig mogelijk alsnog aan Koper leveren.
5.4 De Producten worden getransporteerd voor rekening en risico van Koper.

 

6. Recht van reclame & conformiteit
6.1 Koper is verplicht terstond na aflevering van de Producten te controleren of de afgeleverde Producten geen uitwendige gebreken vertonen en overeenstemmen met de omschrijving op de pakbon. Indien Koper niet binnen zeven (7) dagen melding heeft gemaakt van discrepantie tussen de afgeleverde Producten en de omschrijving op de pakbon en/of uitwendige gebreken, worden de omschrijving op de pakbon en de afgeleverde Producten geacht met elkaar overeen te stemmen naar aard en aantal en de afgeleverde Producten door Koper onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.
6.2 Indien Koper van mening is dat de Producten niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient Koper dit direct nadat hij de eventuele discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan Tjar schriftelijk mede te delen.
6.3 Indien Koper (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde Producten en hetgeen Koper redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, zal Tjar deze melding schriftelijk bevestigen aan Koper. Tjar zal ter zake zo spoedig mogelijk in overleg treden met Koper en het nodige onderzoek verrichten, waarbij Koper Tjar binnen twintig (20) dagen nadat de melding bij Tjar bekend is in de gelegenheid dient te stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen.
6.4 Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.
6.5 Indien Tjar een reclame gegrond bevindt, zal Tjar te harer keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Producten betalen of de betrokken Producten gratis vervangen.
6.6 Indien Koper de Producten geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of doorgeleverd en na het verstrijken van een periode van twee (2) kalendermaanden na aflevering van de Producten, vervalt het recht op reclame en/of schadevergoeding.

 

7. Herroepingsrecht & uitsluitingen
7.1 De bepalingen in de artikelen 7.1 t/m 7.9 van deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing indien Koper een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
7.2 Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van (een) Product(en), indien en voor zover deze is gesloten buiten de verkoopruimte zoals bedoeld in artikel 6:230o lid 1 Burgerlijk Wetboek, gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Als Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier Herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Tjar. Tjar kan Koper vragen naar de reden van herroeping, maar Koper is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
7.3 De in artikel 7.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.4 Koper draagt de rechtstreekse kosten van het als gevolg van de herroeping opleveren en retourneren van de Producten, tenzij Tjar aangeeft deze kosten voor haar rekening te nemen.
7.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper.
7.6 Als Tjar de melding van herroeping door Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Tjar na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
7.7 Tjar gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Koper heeft gebruikt, tenzij Koper instemt met een andere (niet duurdere) methode. De terugbetaling is kosteloos voor Koper.
7.8 Indien Tjar aan Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier Herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf (12) maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
7.9 Indien Tjar de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Koper heeft verstrekt binnen twaalf (12) maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd veertien (14) dagen na de dag waarop Koper die informatie heeft ontvangen.

 

8. Retourzendingen
8.1 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7, is Tjar zonder voorafgaande schriftelijke instemming niet verplicht retourzendingen van Koper te accepteren.
8.2 Retourzendingen waarvoor Tjar haar toestemming heeft verleend, zijn voor rekening en risico van Tjar. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door Tjar van de door Koper opgegeven grond voor retourzending.
8.3 Indien Tjar een retourzending van Koper accepteert en Tjar besluit Koper te crediteren, zal Tjar Koper crediteren voor deze retourzending.

 

9. Betaling
9.1 Indien en voor zover Koper niet reeds bij het plaatsen van de Bestelling de volledige koopprijs heeft voldaan, dienen alle facturen van Tjar binnen zeven (7) dagen na factuurdatum door Koper te worden voldaan, tenzij door Tjar voorafgaand of tijdens het bevestigen van de Bestelling anders is aangegeven. Tjar is gerechtigd aan Koper per deellevering een factuur te sturen.
9.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Tjar gerechtigd de wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.3 Alle kosten verbandhoudende met de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Koper.
9.4 Indien Koper nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Tjar de vordering uit handen geven, in welk geval Koper tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitenrechtelijke incassokosten die Tjar moet maken ingeval van niet tijdige betaling worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten of diens opvolger. Indien en voor zover Koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bedragen de buitengerechtelijke incassokosten te allen tijde nooit minder dan € 40,00.
9.5 Koper is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op Tjar te verrekenen met schulden aan Tjar.
9.6 Indien Koper het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Tjar mee te delen op straffe van verval van het recht van reclame. Het uiten van bezwaren door Koper schort evenwel de betalingsverplichting van Koper niet op.

 

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle aan Koper geleverde Producten blijven eigendom van Tjar totdat alle bedragen die Koper verschuldigd is voor de geleverde Producten, alsmede de in artikel 9 bedoelde bedragen volledig aan Tjar zijn voldaan. De eigendom van de aan Koper geleverde en te leveren Producten wordt tevens door Tjar voorbehouden voor alle eventueel toekomstige vorderingen op Koper uit hoofde van verkoop en levering van Producten.
10.2 Indien Koper als wederverkoper optreedt, mag Koper de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Tjar doorverkopen en leveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
10.3 Koper zal op eerste verzoek van Tjar voldoende zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen jegens Tjar.
10.4 Koper dient Tjar terstond te berichten indien:
(i) derden aanspraken of pogingen doen om onder Tjar eigendomsvoorbehoud vallende Producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen of anderszins rechten op deze Producten doen gelden;
(ii) (voorlopige) surseance van betaling of een schuldenregeling door Koper wordt aangevraagd of aan hem wordt verleend of enige (betalings)regeling met de schuldeisers van Koper wordt getroffen, of
(iii) het faillissement van Koper wordt aangevraagd of Koper failliet wordt verklaard, dan wel indien Koper wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of een aanvraag daartoe wordt ingediend.
10.5 Koper geeft aan Tjar toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werk- en/of openingstijden van Koper) de ruimte(n), waar zich de Producten bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de Producten in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
10.6 Koper dient voor eigen rekening de onder het eigendomsvoorbehoud van Tjar vallende Producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.
10.7 Zolang Tjar nog een eigendomsvoorbehoud op de Producten heeft, kan Koper de Producten niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden of op een andere wijze bezwaren.

 

11. Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper zijn afgeleverd.

 

12. Wijze van verhandeling
12.1 Koper is verplicht de Producten uitsluitend in originele, van de Tjar afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen. Het is Koper evenwel toegestaan om de Producten die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele en van de Tjar afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.
12.2 Bij elke overtreding van de in artikel 12.1 genoemde verplichtingen verbeurt Koper ten gunste van Tjar een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van € 2.000,00 (zegge: tweeduizend euro) voor ieder Product waarmee de Koper deze verplichting overtreedt, onverminderd het recht van Tjar op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

 

13. Aansprakelijkheid
13.1 De totale aansprakelijkheid van Tjar wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Tjar in het betreffende geval aan haar uitkeert en indien geen uitkering plaatsvindt beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de totale factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst tot levering van de betreffende Producten.
13.2 De aansprakelijkheid van Tjar voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper, schade wegens overschrijding van een termijn, persoonsschade of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Koper worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten.
13.3 Aansprakelijkheid van Tjar wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Koper Tjar binnen veertien (14) dagen nadat zij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Tjar ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
13.4 Koper vrijwaart Tjar voor alle aanspraken van derden (waaronder eindgebruikers van de door Tjar geleverde Producten) ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van Koper zou blijven indien de betreffende derde de Koper zou aanspreken.
13.5 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Tjar zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
13.6 Tjar is nimmer gehouden Producten gelijk aan Producten die onder eerder gesloten overeenkomsten aan Koper zijn geleverd te leveren, doch zal Koper op eerste verzoek adviseren omtrent soortgelijke Producten indien de gevraagde Producten niet kunnen worden geleverd.

 

14. Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Tjar. Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

 

15. Beëindiging
15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
15.2 Tjar kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Koper al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Koper faillissement wordt aangevraagd, indien Koper een natuurlijk persoon is en hij wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of een verzoek daartoe is ingediend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Tjar zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De verschuldigde bedragen worden daarbij terstond opeisbaar.
15.3 Indien Koper op het moment van ontbinding respectievelijk beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in artikel 15.1 of 15.2 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Tjar ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die Tjar voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
15.4 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Tjar en Koper geldende rechtsbetrekkingen danwel in deze algemene verkoopvoorwaarden zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Tjar te leveren en geleverde Producten (blijven) berusten bij Tjar, dan wel haar licentiegevers, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
16.2 Koper is slechts gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de overeenkomst tot verkoop en levering van en rustende op de Producten te gebruiken voor het doel van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in artikel 16.1, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

 

17. Verwerking persoonsgegevens
17.1 Voor zover Tjar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens (persoonlijke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) verwerkt, gebeurt dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacyverklaring van Tjar die op de overeenkomst van toepassing is, staat het privacy beleid van Tjar nader beschreven.
17.2 Tjar treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

 

18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1 De overeenkomsten tussen Tjar en Koper worden beheerst door Nederlands recht.
18.2 Alle geschillen welke tussen Tjar en Koper mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Tjar en Koper gesloten overeenkomst, alsmede in verband met deze algemene verkoopvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

19. Contactgegevens
mevrouw C.E. Zetteler h.o.d.n. Tjar
Haarlemmerstraatweg 79, Unit BB15
1165 MK Halfweg
www.tjarcarewear.com

Download hier: Tjar care wear herroepingsformulier
Algemene vekoop- en leveingsvoorwaarden

PRIVACYVERKLARING

Tjar verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens wij verzamelen en verwerkt en voor welke doeleinden wij dit doen.

Verwerking van Persoonsgegevens
Wij verwerken de aan ons door klanten en relaties verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van deze website.

De Persoonsgegevens die (kunnen) worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en betalingsgegevens.

Persoonsgegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, contact met de klantenservice en het opvragen van informatie. Wij behandelen de Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

 

Waar gebruiken wij jouw Persoonsgegevens voor?
Wij gebruiken de verzamelde Persoonsgegevens voor:
(i) de uitvoering van jouw bestelling en het onderhouden van klantcontact;
(ii) het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
(iii) het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten, en
(iv) intern beheer en administratie.

Bewaren en beveiligen van jouw Persoonsgegevens


Wij bewaren de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van bovengenoemde (gebruiks)doelen en wij houden ons ook aan de wettelijke bewaartermijnen.

Ook hebben wij zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen.
Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die wij verwerken.

 

Nieuwsbrief
Het is mogelijk om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
Hierdoor ontvang je [maandelijks] een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen over onze producten en ons bedrijf. Op elk moment kan je via de afmeldlink in de mailing de inschrijving op de nieuwsbrief stoppen.

 

Jouw rechten
Wanneer wij jouw Persoonsgegevens verwerken, heb je (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van jouw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens en het recht om jouw gegevens over te dragen.

De toestemming om jouw Persoonsgegeven te verwerken, kan je altijd intrekken. Het intrekken van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of ons privacy beleid kan je altijd contact met ons opnemen via hello@tjarcarewear.com

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doelen voor het gebruik van jouw Persoonsgegevens. Denk daarbij aan de bezorgdiensten, onze ICT partner en de betaaldienst. Wij zorgen er voor dat wij met deze partijen afspraken maken over het gebruik van jouw Persoonsgegevens om e veiligheid van jouw Persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen doorgeven indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zullen wij jouw Persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder jouw toestemming. Jouw Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Links
Op onze website zie je mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties.
Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties.
Wij raden dan ook aan om het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen op deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is dan ook verstandig om geregeld via deze website de privacyverklaring te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie: mei 2020

 

COOKIE STATEMENT

Wat is een cookie?
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een internetpagina op jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wij gebruiken cookies om de website beter te laten functioneren en het gebruik daarvan te monitoren, door middel van het bijhouden van bezoekersaantallen en tijdstippen en de gemiddelde tijdsduur op een pagina. Deze data wordt alleen geaggregeerd verwerkt en zijn niet te herleiden tot een pc of individu. Hieronder treft je de categorieën cookies die geplaatst worden door ons en hun functionaliteit.

 

Functionele cookies
Met behulp van functionele cookies kunnen wij de website naar behoren laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de website niet optimaal. Denk daarbij aan het onthouden van informatie die je invult over verschillende pagina’s, het opslaan van voorkeuren en inloggegevens en het uitlezen van jouw browserinstellingen voor het goed tonen van de website. Voor het plaatsen van deze strikt noodzakelijke cookies is jouw toestemming niet nodig. Functionele cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

Analytische cookies
Met behulp van analytische cookies kunnen wij bijhouden en meten welke onderdelen van de website het best bezocht worden. Van de informatie (bezoekersaantallen, gemiddelde tijdsduur, populaire pagina’s en onderwerpen etc.) die wordt verzameld, worden statistieken gemaakt. Aan de hand van deze statistieken wordt onze website geoptimaliseerd en de inhoud en navigatie daarvan zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. De statistieken zijn niet te herleiden tot personen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering 
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Versie: mei 2020

Privacyverlaring
Klachten

Wanneer een Tjar care wear product niet aan je wensen voldoet, dan is dat niet de bedoeling en willen we dat graag weten.
Tjar wil je feedback met alle aandacht kunnen bekijken en evalueren en tot een passende oplossing komen.
Je kunt het product bij ons als retour aanmelden door te mailen naar: office@tjarcarewear.com en dit retourformulier in te vullen.

Stuur je product met het ingevulde retourformulier naar:

Tjar
Haarlemmerstraatweg 79
1165 MK Halfweg
(Nederland)

 

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland.
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar office@tjarcarewear.com.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden
voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden
via het ODR-platform van de Europese Commissie.
Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Klachten

Levertijd & Verzenden

Levertijd & Verzenden

Na ontvangst en bevestiging van je bestelling verzendt Tjar care wear je bestelling zo snel mogelijk naar je toe.
Tjar care wear stuurt alle pakketten met een van de volgende diensten:

dhl_logo_icon-80x80.png
ups-icon-80x80.png
postnl-website-2019-80x80.png

Wanneer de bestelling is verstuurd ontvang je een email met de track-en-trace code van het pakket, zodat je je bestelling kunt volgen.
Zodra je deze email hebt ontvangen, dan kan je van een levertijd uitgaan van 3 a 5 werkdagen.
Als er onduidelijkheden zijn over de levering; twijfel dan niet en neem contact met ons op via de mail: office@tjarcarewear.com.

Retour informatie

Retour informatie

Wanneer een Tjar care wear product niet aan je wensen voldoet, dan is dat niet de bedoeling en willen we dat graag weten.

 

Tjar wil je feedback met alle aandacht kunnen bekijken en evalueren en tot een passende oplossing komen.

Je kunt het product bij ons als retour aanmelden door te mailen naar: office@tjarcarewear.com en dit retourformulier in te vullen.

 

Stuur je product met het ingevulde retourformulier naar:

 

Tjar
Haarlemmerstraatweg 79
1165 MK Halfweg
(Nederland)

Maatadvies

Tjar care wear biedt kleding items in de volgende maten: S, M, L, XL, XXL.
De maten van de items zijn gebaseerd op een ‘standaard’ maatvoering waarbij gekeken is naar aanpassingen voor het draagcomfort.


De belangrijkste maten om uw maatkeuze te kunnen maken staan hieronder vermeld.

De Kimono heeft een omtrek van:
S=110 cm, M=115 cm, L=120 cm, XL=125 cm, XXL=130 cm.

 

De Dagpon heeft een omtrek van:
S=104 cm, M=110 cm, L=116 cm, XL=122 cm, XXL=128 cm.

 

De Joggingbroek heeft een taille van:
S=78-84 cm, M=83-89 cm, L=88-94 cm, XL=93-98 cm, XXL=98-104.

 

Daarnaast biedt het elastiek in de taille van de joggingbroek een speling van ongeveer 10 cm voor een aansluitende pasvorm.

Maatadvies
bottom of page